Vele Crematie-vragen

Hoe oud is de crematie?

“Geschiedenis van de Crematie”.

Zijn er godsdiensten die de crematie verbieden?
Ja, bij de orthodoxe Joden en Moslims is de crematie verboden. Het is eengebruikelijke methode voor Sikhs, Boeddhisten, en Hindoes. De houding van de kerk betreft de crematie is door de overtuiging bepaald. Het is de plicht en de taak van de kerk, de door christelijke zeden geheiligd en met een christelijk gevoel nauw samenhangend gebruik, de bijzetting te behartigen. De evangelische kerk heeft het aan haar geestelijken overgelaten, daar, waar hun deelname aan de crematie verlangd wordt, en geen andere kerkelijke bezwaren zijn, hun medewerking in ambtskleding te verlenen. Deze volmacht heeft ook betrekking op de deelname bij de bijzetting van de asresten. Het is echter geen verplichting. De katholieke kerk heeft zich met de instructie van het heilige ambt van 5 juli 1963 (gepubliceerd in het “Acta Apostolicae Sedis” van 24 oktober 1964), de eis van de moderne wereld aangepast, zonder hun fundamenteel standpunt op te geven, dat de begraving voorrang heeft. Ze aanvaardt sindsdien de crematie, zolang de crematies geen antigodsdienstig karakter hebben. Het Sacrament kan toegediend, de kerkelijke inwijding kan uitgevoerd en de uitvaart begeleid worden.

Kan het godsdienstige karakter van een afscheidsviering zelf bepaald worden?
Ja, natuurlijk. Tenslotte handelt het zich om het afscheid van de overledenen. In principe kunnen alle wensen van de overledenen en / of de familie worden nagekomen. De wijze waarop richt zich naar de wensen van de overledenen. Heeft hij een crematie uitdrukkelijk bepaald of gewild dan is dit ook te respecteren. Heeft hij hem afgewezen, dan is een crematie ontoelaatbaar. Iedereen kan voorzorgsmaatregelen treffen voor het geval hij of zij sterft. Men kan een wilsbeschikking opstellen waarin duidelijk gemaakt word of hij gecremeerd of begraven wil worden, en kan hierin details bepalen zoal b.v. de plaats op het kerkhof, bloemen of geen bloemen, de grafsteen, het opschrift, de miziek enz. enz. Men kan ook een speciale persoon of instituut de opdracht hiervoor geven.

Moet een afscheidsviering godsdienstig van aard zijn?
Nee, het gaat hier om een afscheid naar de wensen van de overledenen. In principe kunnen alle wensen van de overledenen en/ of de familie worden nagekomen.

Op wat voor godsdienstige manieren kan de crematie begeleid worden?
In principe kan de crematie door alle godsdiensten begeleid worden. De aula van een crematorium is volledig neutraal. In sommige Crematoria kunnen Hindoes voor de invoer een paar maal om de oven lopen, wat hun geloof verlangt.

Moet de afscheidviering in het crematorium plaatsvinden?
Nee, de afscheidviering kan ook in een kerk, kapel, godsdiensthuis of een daarvoor geschikte plaatsvinden. Dan wordt er alleen een technische crematie in het crematorium doorgevoerd.

Wat kan ik nu al doen?
Is er een wilsbeschikking van de overledene niet aanwezig, dan hebben de nabestaanden de plicht voor de begrafenis te zorgen zover ze handelingsbekwaam zijn en hebben zij het recht erover te beslissen, hoe en wat voor begrafenis het zal zijn. Wij raden daarom aan, een wilsbeschikking (ook al is het geen fijne opgave) voortijdig op te stellen met behulp van een begrafenisondernemer of een deskundige waardoor geen misverstanden kunnen ontstaan.

Waneer is de crematie? Is deze direct of is er een wachtlijst totdat er een aantal crematies aanwezig zijn?
Een crematie wordt direct, nadat alle formaliteiten zijn afgewikkeld en de afscheidsviering heeft plaatsgevonden doorgevoerd. Het kan wel eens voorkomen dat door drukte iets gewacht moet worden, maar dat is zeldzaam. Er wordt nooit gewacht totdat er een bepaald aantal aanwezig is

Worden er meerdere crematies tegelijkertijd uitgevoerd?
Nee, behalve als er twee of meerdere crematieovens in het crematorium geplaatst zijn. Per oven vindt maar een crematie tegelijkertijd plaats. Afgezien dat het niet te realiseren is (twee kisten in een oven), is het wettelijk verboden meerdere crematies in een oven te laten plaatsvinden. Bovendien worden invoertijd, tijd van de asverwijdering in het crematoriumsregister genoteerd waardoor een permanente controle ontstaat.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat het juiste lichaam gecremeerd is?
Om elke verwisseling uit te sluiten, wordt voor de invoering in de crematieoven, op iedere kist een chamottesteentje gelegd wat hittebestendig is. Hierop is een nummer zichtbaar waaronder de crematie in het crematoriumsregister is genoteerd. Dit steentje blijft bij de as in de Urn. Op de urn is hetzelfde nummer geslagen als op het steentje.

Wat zou U de nabestaanden aanraden, over het achterlaten van sierraden en / of aandenken in de doodskist?
Wij raden de familie aan, kort na intreding van de dood, de overledene van sieraden te ontdoen, omdat deze door de hitte vernietigd worden, of het moet zo gewild zijn. Als de overledene eenmaal in het crematorium is, kunnen de sieraden niet meer verwijderd worden.

Bestaat de mogelijkheid een bepaalde dag of tijdstip voor een crematie te kiezen?
Zoals hierboven al vermeld, wordt in een crematorium een nauwkeurig schema aangehouden. Als men zich op tijd aanmeldt en er nog plaats vrij is, is het in ieder geval mogelijk op deze wens in te gaan.

Is een crematorium milieuvriendelijk?
Crematoria moeten waardig ingericht zijn en moeten van die aard zijn en beheerd worden, dat geen schadelijke milieu-invloeden en andere gevaren zoals aanzienlijke overlast voor de gemeenschap en de nabuurschap te vrezen is. Schadelijke en gezondheidsbedreigende invloeden op de nabuurschap zijn door hoge overeenstemmende maatregelen zoals b.v. emissiebeperking door filters tegen te gaan. In Nederland is hiervoor een milieuwet (NER) die dit regelt.

Uit welk materiaal wordt een doodskist gemaakt?
Om een totale verbranding de garanderen, moeten de doodskisten uit dun hout of karton gemaakt zijn en worden metalen handvaten voor de crematie verwijderd. De bekleding van de doodskist alsook de kleding van de overledene kan zoals gebruikelijk geschieden.

Wat is milieuvriendelijker, het cremeren of het begraven van de stoffelijke resten?
De beste en de meest hygiënische manier voor het ontdoen van de stoffelijke resten is en blijft de crematie. De crematie is een versnelling van de natuurlijke ontbinding onder bewaakte omstandigheden. Wat bij een begrafenis jaren duurt, geschiedt hier in iets meer als een uur. Het is bovendien bewezen, dat het concentreren van een groot aantal lijken op een relatief klein oppervlak van een kerkhof, een belasting van het milieu vormt. De crematie heeft geen noemenswaardige invloed op het milieu.

Hoelang duurt een crematie en hoeveel as blijft er over?
Omdat ieder lichaam en iedere doodskist verschillend is, verloopt iedere crematie anders. Een precieze duur van een crematie is daarom niet aan te geven, over het algemeen bedraagt de crematie tijd tussen de 60 en de 90 minuten. Hierdoor zijn er natuurlijk ook verschillen in de hoeveelheden van de as. Gemiddeld blijft er tussen anderhalf en drie kilo as over.

Hoe verloopt het crematieproces?

Het antwoord op deze vraag kunt u vinden op de informatiepagina “Wat is een crematie?”. !

Wordt de doodskist ook verbrand?
Zowel de kist als het sterfelijke overschot wordt verbrand. De verbranding van doodskist heeft geen noemenswaardige invloed op het milieu, omdat tegenwoordig, ook bij fabricage van doodskisten milieuvoorschriften aangehouden worden.

Wat gebeurt er met handvaten en religieuze afbeeldingen die op de kist bevestigd zijn?
Alle metalen en plastic onderdelen, die aan de buitenzijde van de doodskist zijn gemonteerd, worden voor de invoer in de crematieoven verwijderd. Religieuze afbeeldingen en handvaten worden door een instantie opgehaald en naar de recycling gebracht. Opbrengsten hiervan komen ten bate van het goede doel. Dit doel wordt jaarlijks bepaald door de landelijke vereniging van crematoria (LVC).

Waaruit bestaat de as?
De as is een grofgekorrelde verbrandingsrest van ongeveer 1 tot 2 kg. Het grootste gedeelte van de as ontstaat uit het stoffelijke overschot. Ongeveer twee en een half procent van de as bestaat uit overig materiaal.

Wat gebeurt er tijdens de verbranding met de metalen, zoals bijvoorbeeld knie-, heupgewrichten en andere niet in het lichaam behorende stoffen?
Bij de crematie worden schadelijke stoffen, die zich eventueel in het lichaam bevinden, geneutraliseerd. Geneesmiddel en andere farmaceutische producten, die zich mogelijkerwijze nog in het stoffelijke overschot bevinden, worden door de hoge temperaturen bijna volledig vernietigd. Een na verbranding neutraliseert de verbrandingsgassen, zodat een modern crematorium geen rook of geur uitstoot. De crematie is ook hierdoor een optimale en hygiënische oplossing. Tijdens zijn leven kan de overledene protheses in of aan zich verzameld hebben. Bij heupgewrichten, breukverbindingen en dergelijke is het milieu niet in gevaar. Deze zijn uit hoogwaardige materialen vervaardigd en de temperatuur in de oven is te laag om deze aan te tasten. Ze worden uit de as verwijderd, voor deze bijgezet wordt en verzameld. Deze metalen worden later af gehaald, gesmolten en hergebruikt. De inkomsten die door de verkoop van deze delen ontstaan, worden geschonken aan een goed doel.

Wat gebeurt er na de crematie? (behandeling van de asresten)
Na afloop van de crematie wordt de ovenkamer zorgvuldig gereinigd. De as van elk lichaam tesamen met het chamottesteentje worden afgekoeld, van metaaldelen ontdaan en in een afsluitbare urn verzameld. Op de deksel van de urn is de naam van het crematorium en het crematienummer gegraveerd.

Welke asbestemmingen bestaan er?

Van de As: Laat er een diamant van maken

As – Verstrooiing

Urn – Bijzetting

Uit welke materiaal is een urn gemaakt en hoe groot is deze?
Voor de vervaardiging van urnen bestaan geen bijzondere voorschriften, ook niet wat de materialen betreft. Ze moeten echter, wanneer ze boven de aarde, bijvoorbeeld in columbarium bijgezet worden, weersbestendig en waterdicht zijn. Daarentegen wordt bij het tot zinken brengen van de urn op de zee een zogenaamde zout-urn gebruikt, die zich in het water oplost.

Wat is het verschil tussen een urn en een sierurn?
De urn, ook wel technische urn of asbus genoemd, is de bus waarin de as en het chamottesteentje met het crematienummer na de crematie verzameld wordt. Deze urn wordt hermetisch gesloten, en op het deksel wordt het crematienummer en de naam van het crematorium geplaatsts. Omdat deze urn uniform is en niet tot de mooiste behoren, wordt vaak voor een sierurn gekozen. Een sierurn, is een urn, waar de technische urn inpast of waar de asresten direct in gedaan worden. Deze urn kan uit verschillende materialen bestaan, zoals bijvoorbeeld keramiek, koper, hout, porselein, glas enzovoort. De sierurn is vaak gedecoreerd in kan verschillende inscripties hebben.

Mag men de as mee naar huis nemen?
In Nederland is dit mogelijk. Sinds 1998 mag men na een wettelijke bewaartermijn van een maand na crematie, de asbus mee naar huis nemen. In andere landen moeten de asresten het gelijke recht op een pieteitvolle behandeling en handhaving van de eeuwige rust als de begraven lichamen hebben. Dit wordt bijvoorbeeld in gevaar gebracht, wanneer de asresten in een woning bewaard worden. Sinds kort is hierop in Belgie een uitzonderingsregeling gekomen. Informeer hiervoor bij het dichtbijzijnde crematorium of bij Uw begravenisondernemer.

Hoelang wordt een urn bijgezet?
De rusttijd voor de asresten wordt in principe over de gelijke periode bepaald, die ook als de gelijke rusttijd bij begravingen op hetzelfde kerkhof in acht wordt genomen. Na afloop van rusttijd worden de nog aanwezige asresten in een gemeenschappelijk graf bijgezet.

Wat kost een crematie? Wat is goedkoper een begrafenis over een crematie?
Buiten de ethische en hygiënische beweegredenen, voegen zich toenemend economische motieven om voor de crematie te beslissen. Het feit, dat de kosten van een crematie lager zijn als die van een traditionele begrafenis (het graf, de grafsteen, en het onderhoud inbegrepen) speelt voor bepaalde, in het bijzonder bij de economisch zwakkere bevolking, een rol. Jammergenoeg heeft men door al deze factoren geen eenheidsprijzen. Dit prijsverschil ontstaat daardoor dat men met individuele wensen te maken heeft. Over het algemeen kan men zeggen, dat de crematie goedkoper is dan de traditionele begrafenis.

“Met enorme dank aan Crematorium Midden Limburg en hun website is beslist een bezoek waard !!”.

Advertenties

2 Reacties

  1. is er geen mogelijkheid om in nederland net zo gecremeerd te worden als in landen als nepal/india in de open buitenlucht!!

  2. Volgens de wet op de lijkbezorging is het wettelijk verboden om in nederland een lijk te cremeren in de buitenlucht. Heeft U verder antwoord nodig of heeft U andere vragen stel Uw vraag via een email aan info@uitvaartvoorlichting.nl !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: